Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Pomoc prawna z zakresu prawa pracy polega zarówno na bieżącym doradztwie prawnym, jak i reprezentowaniu klientów (pracodawców i pracowników) w postępowaniu sądowy. Kancelaria świadczy również pomoc prawną z zakresu ubezpieczeń społecznych, w tym w szczególności w sprawach odwołań do Sądu od decyzji Zakładu Ubezpieczęń Społecznych (m.in. o rentę z tyłu niezdolności do pracy o wysokość świadczenia emerytalnego).

 

W ramach postępowań sądowych najczęściej występujemy w imieniu Klientów z następującymi roszczeniami:

 • Odszkodowanie w związku z rozwiązaniem lub wypowiedzeniem umowy o pracę – w przypadku niezgodnego z prawem lub nieuzasadnionego wypowiedzenia umowy o pracę lub jej rozwiązania.
 • Przywrócenie do pracy – w sytuacji nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę.
 • Odszkodowanie za mobbing – w sytuacji uporczywego i długotrwałego nękania lub zastraszania pracownika wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.
 • Odszkodowanie za złamanie zakazu konkurencji – w przypadku podjęcia przez pracownika działalności konkurencyjnej w czasie obowiązywania umowy o powstrzymywaniu się od działalności konkurencyjnej.
 • Odszkodowanie za zakaz konkurencji – w sytuacji niewykonania przez pracodawcę obowiązku zapłaty środków finansowych na rzecz pracownika za powstrzymywanie się przez niego od świadczenia pracy w czasie obowiązywania zakazu konkurencji.
 • Odszkodowanie za brak świadectwa pracy – w sytuacji wyrządzenia pracownikowi szkody majątkowej na skutek niewydania lub niewydania na czas przez pracodawcę świadectwa pracy.
 • Wynagrodzenie za nadgodziny – w sytuacji braku płatności przez pracodawcę za godziny przepracowane przez pracownika ponad ustalony w umowie o pracę wymiar czasu pracy.
 • Odprawa przy zwolnieniach grupowych – w sytuacji niewypłacenia lub zaniżenia należnej pracownikowi odprawy z tytułu wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika.
 • Ustalenie stosunku pracy – w sytuacji zawarcia między pracownikiem, a pracodawcą umowy o charakterze cywilnoprawnym (np. umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowa o kontrakt managerski), która w rzeczywistości zawiera wszystkie cechy umowy o pracę.

W ramach bieżącej obsługi doradztwa prawnego wykonujemy następujące czynności:

 • Tworzymy i opiniujemy regulaminy pracy oraz inne wewnętrzne akty pracodawcy.
 • Tworzymy i opiniujemy umowy o pracę, rozwiązania umowy o pracę, a także umów cywilnych (zlecenia, o dzieło, kontrakt menadżerski).
 • Obsługujemy proces przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę.
 • Wspieramy pracodawców w negocjacjach z pracownikami.

Adres:

ul. Wita Stwosza 20A lok. 3
02-661 Warszawa

woj. mazowieckie
NIP: 6612134901
REGON: 147344168

Telefon:

662 139 709

E-mail:

adwokat@tomaszborowiec.pl

Karta Dużej Rodziny
Administratorem Twoich danych osobowych jest Adwokat Tomasz Borowiec prowadzący Kancelarię Adwokacką w Warszawie pod adresem ul. Wita Stwosza 20A lok. 3, 02 – 661 Warszawa.

Pokaż więcej
strzałka do góry