Ochrona dłużników:

AntywindykacjaNasza Kancelaria zajmuje się pomocą prawną zarówno dla osób fizycznych, które mają problemy ze spłatą zobowiązań, kwestionują ich wysokość lub w ogóle swoją odpowiedzialność, jak i dla przedsiębiorców, którzy nie zgadzają się ze zgłoszonym w stosunku do nich roszczeniem innego podmiotu lub jego wysokością. Świadczymy pomoc na każdym etapie sprawy, zarówno jeszcze przed wytoczeniem przeciwko naszym Klientom powództwa, w toku postępowania sądowego, jak i w toku postępowania egzekucyjnego. Jeśli mają Państwo problem z kredytem zaciągniętym przez swoich poprzedników prawnych (np. rodziców), z kredytem zaciągniętym przed laty, którego odsetki urosły do horrendalnej kwoty, wpadliście w spiralę pożyczek, zaciągneliście zobowiązanie na niekorzystnych warunkach itp. nasza Kancelaria pomoże Państwu uregulować swoją sytuację prawą oraz uwolnić się od zobowiązania.

Pomoc dłużnikom w toku postępowania sądowego (po wytoczeniu powództwa) polega w szczególności na:

 • Zbadaniu pod względem prawnym zasadności dochodzonego roszczenia:

  Niejednokrotnie zdarza się, iż dochodzone przeciwko naszym Klientom roszczenie, nie ma oparcia w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.

 • Zbadaniu wysokości dochodzonego roszczenia oraz dochodzonych odsetek:

  Podmioty wnoszące pozew często w sposób nieprawidłowy określają wysokość roszczenia, zawyżając je. Dochodzą również odsetek, które przekraczają dopuszczalne odseteki maksymalne określone w ustawie lub też dokonują ich nieprawidłowej kapitalizacji, przez co stosunkowo niskie zobowiązanie urasta do bardzo dużej wysokości.

 • Zbadaniu zarzutów tamujących powództwo (zarzut przedawnienia):

  Każde roszczenie majątkowe ulega przedawnieniu po upływie określonego w ustawie terminu. Roszczenie takie co prawda może być dochodzone przed sądem powszechnym, jednakże w przypadku skutecznie podniesionego zarzutu przedawnienia, powództwo winno zostać oddalone.

 • Zbadaniu zaprezentowanych  przez powoda dowodów:

  W toku postępowania sądowego dochodzone roszczenie musi zostać udowodnione przez osobę wnoszącą pozew i to zarówno co do zasady, jak i wysokości. Brak powyższego powoduje konieczność oddalenia powództwa, pomimo, że zobowiązanie faktycznie zostało zaciągnięte i nie zostało spłacone. Doświadczenie jakie posiadamy w prowadzeniu sporów sądowych wskazuje, iż często należności nie są udowodnione przez powodów w sposób wystarczający, jednak pozwani (dłużnicy), nie mając odpowiedniej wiedzy, sami dostarczają dowodów oraz przyznają twierdzenia strony przeciwnej, działając w ten sposób na swoją niekorzyść.

W toku egzekucji prowadzonej przez komornika sądowego, pomagamy naszym Klientom, doprowadzić do zakończenia postępowania w sposób dla nich jak najmniej uciążliwy, przy zastosowaniu wszystkich środków przewidzianych prawem. W imieniu naszych Klientów występujemy do sądów z powództwami przeciwegzekucyjnymi (mającymi na celu pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego na podstawie którego prowadzona jest egzekucja lub mającymi na celu zwolnienie spod egzekucji określonych składników majątkowych), a także ze skargami na czynności komornika (takimi jak np. zajęcie nieruchomości, dokonanie opisu i oszacowania nieruchomości, zajęcie rachunku bankowego, zajęcie ruchomości, określenie wysokości opłat egzekucyjnych itp.).

Adres:

ul. Wita Stwosza 20A lok. 3
02-661 Warszawa

woj. mazowieckie
NIP: 6612134901
REGON: 147344168

Telefon:

662 139 709

E-mail:

adwokat@tomaszborowiec.pl

Karta Dużej Rodziny

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Adwokat Tomasz Borowiec prowadzący Kancelarię Adwokacką w Warszawie pod adresem ul. Wita Stwosza 20A lok. 3, 02 – 661 Warszawa.

  Pokaż więcej
  strzałka do góry