“Frankowicze” – roszczenia osób, które zawarły umowę kredytu lub pożyczki we franku szwajcarskim

kredyt we frankachKluczowe znaczenie dla roszczeń “Frankowiczów” ma wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie, z dnia 14 grudnia 2010 r., sygn. akt XVII AmC 426/09, w którym uznano, iż klauzula zawarta w umowie kredytowej indeksująca kredyt do waluty obcej jest abuzywna, co oznacza, iż rażąco narusza ona interesy kredytobiorcy i nie może być stosowana w obrocie między konsumentami a przedsiębiorcami. W orzeczeniu tym Sąd Okręgowy zwrócił uwagę, iż niedopuszczalna z punktu widzenia interesów konsumenta jest sytuacja, w której wysokość raty kredytu jaką uiścić ma kredytobiorca (kurs franka szwajcarskiego w momencie uiszczania danej raty kredytu) uzależniona jest od tabeli kursów opłat, którą jednostronnie ustala Bank. Zapis taki pozbawia konsumenta realnego wpływu na wartość świadczenia, które ma spełnić oraz stawia Bank w pozycji uprzywilejowanej. Wyrok ten jest skuteczny wobec osób trzecich, które zawarły umowę z Bankiem po wpisaniu orzeczenia do rejestru klauzul niedozwolonych.

Uznanie klauzuli o indeksację kredytu do waluty obcej za abuzywną wywołuje ten skutek, iż umowa między stronami obowiązuje w dalszym ciągu, jednakże kredyt od początku winien być spłacany nie we franku szwajcarskim, a w złotówkach.

Osoby, które zawarły umowę kredytu lub pożyczki zawierającą klauzulę o indeksacji do waluty obcej, mogą wystąpić do Banku z roszczeniem o zapłatę różnicy między uiszczonymi już ratami kredytu, a kwotą jaką musieliby uiścić gdyby klauzula indeksacji nie obowiązywała (to znaczy jaką musieliby uiścić gdyby kredyt od początku spłacany był w  złotówkach). Korzyść jaką uzyskał z tego tytułu Bank stanowi bowiem jego bezpodstawne wzbogacenie, które winno być zwrócone kredytobiorcy.

Konsumenci, którzy zawarli umowy z Bankiem, przed wpisaniem cytowanego powyżej wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów do rejestru klauzul niedozwolonych, w toku postępowania przed Sądem o zapłatę, winni wykazać, iż zapis umowy o indeksację kredytu do waluty obcej jest abuzywny. Aby to uczynić winni m.in. udowodnić, iż nie mieli oni realnego wpływu na możliwość kształtowania zapisów umowy kredytu o jego indeksacji, iż zapis taki powoduje rażące ich pokrzywdzenie, jest sprzeczny z dobrymi obyczajami oraz że nie stanowi on świadczenia głównego stron.

Uprzejmie informujemy, że Kancelaria Adwokacka Adwokata Tomasza Borowca specjalizuje się w pomocy prawnej dla osób, które zawarły umowę kredytu lub pożyczki we franku szwajcarskim.

Dodał: Adwokat Tomasz Borowiec
W dniu: 10-04-15
Opublikowano w kategorii: Prawo cywilne

Adres:

ul. Wita Stwosza 20A lok. 3
02-661 Warszawa

woj. mazowieckie
NIP: 6612134901
REGON: 147344168

Telefon:

662 139 709

E-mail:

adwokat@tomaszborowiec.pl

Karta Dużej Rodziny
Administratorem Twoich danych osobowych jest Adwokat Tomasz Borowiec prowadzący Kancelarię Adwokacką w Warszawie pod adresem ul. Wita Stwosza 20A lok. 3, 02 – 661 Warszawa.

Pokaż więcej
strzałka do góry