Zmiana procedury cywilnej – nie odebrałeś przesyłki z sądu? Nic straconego!

W dniu 07 listopada 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 04 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1469). Kodeks postępowania cywilnego jest aktem prawnym kompleksowo regulującym zasady jakimi rządzą się procesy cywilne.

Ustawa ta reguluje więc zasady postępowania w sprawach m.in. o zapłatę wytoczonych przez wierzycieli przeciwko dłużnikom, o zniesienie współwłasności, o dział spadku, czy podział majątku wspólnego, a także sprawy o rozwód, o kontakty z dziećmi, czy alimenty. Mówiąc inaczej, akt ten reguluje postępowanie we wszystkich sprawach jakie toczą się przed sądami cywilnymi i rodzinnym.

Jedną z istotnych zmian wprowadzonych nowelizacją kodeksu postępowania cywilnego jest zmiana przepisu art. 139 i następne. Powyższe normy prawne określają zasady postępowania z przesyłką pocztową wysyłaną przez sąd do osób zainteresowanych, która nie została podjęta w terminie 14 dni licząc od próby jej doręczenia przez listonosza. Przed nowelizacją, w przypadku braku zastania adresata pisma w miejscu zamieszkania, listonosz pozostawiał w skrzynce pocztowej informację o możliwości odebrania listu w terminie 14 dni w placówce pocztowej (tzw. awizo). Powyższą czynność listonosz powtarzał po upływie 7 dni od pierwszej próby doręczenia przesyłki. W przypadku niepodjęcia przesyłki w terminie 14 dni od próby jej pierwszego doręczenia przesyłka zwracana była do sądu z informacją o braku podjęcia w terminie. Sąd uznawał wówczas, iż z upływem terminu do odebrania listu na poczcie, został on doręczony adresatowi. Wiązały się z tym wszystkie skutki jakie następują dla osoby zainteresowanej po doręczeniu jej pisma sądowego, w tym w szczególności biegły terminy na wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty, zaskarżenie wyroku zaocznego, czy udzielenie odpowiedzi na pozew. W praktyce często zdarzało się, iż pozwany nie wiedział nawet, iż przeciwko niemu toczy się postępowanie sądowe. O powyższym dowiadywał się dopiero po wszczęciu egzekucji przez komornika.

Nowelizacja ustawy, która weszła w życie w dniu 07 listopada 2019 r. powyższą procedurę zmieniła. W przypadku gdy adresatem przesyłki sądowej jest konsument, a przesyłka zawiera pozew lub inne pismo wymagające obrony, brak podjęcia przesyłki przez adresata po podwójnej jej awizacji (niepodjęcie listu w terminie 14 dni licząc od dnia pozostawienia awiza w skrzynce pocztowej) nie skutkuje już uznaniem jej za doręczoną. Powyższe powoduje, iż sąd nie może wyciągać już negatywnych skutków dla osoby, która przesyłki nie podjęła. W takim przypadku sąd zawiadamia stronę, która wszczęła postępowanie o tym, iż przesyłka nie została dostarczona oraz zobowiązuje ją do doręczenia przesyłki przez komornika sądowego. W przypadku gdy również, iż komornik sądowy nie doręczy listu adresatowi postępowanie ulega zawieszeniu.

Przykład:        Pozwem z dnia 08 listopada 2019 r. Fundusz Sekurytyzacyjny wystąpił do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie o zapłatę od Jana Kowalskiego kwoty 45 tys. zł tytułem niespłaconej kwoty pożyczki. W treści pozwu wskazał adres pozwanego, pod którym pozwany nie mieszka od 5 lat. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie w dniu 09 grudnia 2019 r. wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, w którym uwzględnił żądanie zgłoszone przez stronę powodową w całości. W treści nakazu wskazał, iż Jan Kowalski ma obowiązek spełnić świadczenie w terminie 14 dni lub w tym czasie wnieść sprzeciw od nakazu zapłaty. Przesyłka sądowa zawierająca nakaz zapłaty została wysłana za pośrednictwem poczty polskiej na wskazany w pozwie adres pozwanego. Ze względu na fakt, iż Jan Kowalski nie mieszkał pod tym adresem przesyłka po podwójnej awizacji wróciła do sądu. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie o niepodjęciu przesyłki przez pozwanego zawiadomił stronę powodową oraz zobowiązał ją w terminie 2 miesięcy do przedłożenia dowodu doręczenia przesyłki pozwanemu przez komornika. Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie podejmując na zlecenie powoda próby doręczenia przesyłki ustalił, iż pozwany pod adresem wskazanym w pozwie nie przebywa. Z uwagi na powyższe Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie zawiesił postępowanie do czasu ustalenia przez powoda aktualnego adresu zamieszkania pozwanego.

Dodał: Adwokat Tomasz Borowiec
W dniu: 19-12-19
Opublikowano w kategorii: Prawo cywilne

Adres:

ul. Wita Stwosza 20A lok. 3
02-661 Warszawa

woj. mazowieckie
NIP: 6612134901
REGON: 147344168

Telefon:

662 139 709

E-mail:

adwokat@tomaszborowiec.pl

Karta Dużej Rodziny

    Administratorem Twoich danych osobowych jest Adwokat Tomasz Borowiec prowadzący Kancelarię Adwokacką w Warszawie pod adresem ul. Wita Stwosza 20A lok. 3, 02 – 661 Warszawa.

    Pokaż więcej
    strzałka do góry