Odmowa wypłaty odszkodowania z tytułu umowy AC – nie jesteś na przegranej pozycji !

Problemy z odszkodowaniem z umowy auto casco

Umowa ubezpieczenia auto – casco (potocznie zwana AC) jest majątkowym ubezpieczeniem od zdarzeń losowych zawieranym przez posiadacza pojazdu na zasadzie dobrowolności. Obejmuje m.in. szkody powstałe na skutek kradzieży pojazdu mechanicznego. Większość Ogólnych Warunków Umowy przewiduje, iż Ubezpieczyciel zwolniony jest od obowiązku naprawienia szkody powstałej w przypadku pozostawienia otwartego pojazdu lub pozostawienia w pojeździe kluczyków służących do jego zamykania. Nie oznacza to jednak, iż w każdym wypadku pozostawienie pojazdu otwartego lub z kluczykami w środku, zapis taki będzie zwalniał Ubezpieczyciela z obowiązku wypłaty odszkodowania.

Zgodnie z treścią przepisu art. 827 § 1 ustawy kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.), który jest normą prawną o charakterze bezwzględnie obowiązującym “Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności, jeżeli ubezpieczający wyrządził szkodę umyślnie; w razie rażącego niedbalstwa odszkodowanie nie należy się, chyba że umowa lub ogólne warunki ubezpieczenia stanowią inaczej lub zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności“. Odmowa wypłaty odszkodowania z tytułu szkody objętej ubezpieczeniem auto – casco może nastąpić wyłącznie w sytuacji, w której poszkodowany dopuścił się rażącego niedbalstwa przy powstaniu szkody. Tym samym Ogólne Warunki Umowy jak i samą umowę ubezpieczeniową należy interpretować w ten sposób, iż mogą one wyłączać odpowiedzialność ubezpieczyciela, tylko w sytuacji rażącego niedbalstwa poszkodowanego.

Przykład: Jan Kowalski zawarł z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń umowę ubezpieczenia auto – casco. Ogólne Warunki Umowy przewidywały, iż odszkodowanie należne jest Ubezpieczonemu w przypadku utraty pojazdu na skutek kradzieży. Jednocześnie warunki te wyłączają odpowiedzialność Ubezpieczyciela w przypadku pozostawienia pojazdu bez nadzoru, otwartego lub z kluczykami służącymi do jego zabezpieczenia. W dniu 9 grudnia 2015 r. Jan Kowalski wracając do swojego domu, zaparkował pojazd bezpośrednio przed bramą wjazdową do nieruchomości. W celu otwarcia bramy zamykanej na kłódkę, opuścił samochód oraz udał się w jej kierunku. Pojazd pozostawił otwarty wraz z kluczykami w stacyjce, silnik samochodu był włączony. W momencie otwierania bramy, do auta podbiegł nieznany mężczyzna, który wsiadł do niego oraz niezwłocznie odjechał. Zdarzenie miało charakter dynamiczny, zaś Jan Kowalski będąc zaskoczonym nie zdążył podjąć żadnej czynności zmierzającej do uniemożliwienia zaboru samochodu. Jan Kowalski o kradzieży zawiadomił Policję oraz Ubezpieczyciela. Pomimo podjętych czynności Policja nie ustaliła sprawcy kradzieży oraz postanowieniem z dnia 9 stycznia 2016 r. umorzyła dochodzenie. Ubezpieczyciel powołując się na Ogólne Warunki Umowy odmówił wypłaty odszkodowania wskazując, iż Jan Kowalski pozostawił pojazd bez nadzoru, otwarty z kluczykami w środku.

Jan Kowalski może złożyć pozew do Sądu powszechnego, w którym zażąda zasądzenia na swoją rzecz odszkodowania tytułem szkody powstałej na skutek kradzieży pojazdu. W treści powództwa winien powołać się na przepis art. 827 § 1 kodeksu cywilnego oraz wskazywać, iż nie dopuścił się rażącego niedbalstwa podczas powstania szkody.

Dodał: Adwokat Tomasz Borowiec
W dniu: 09-01-16
Opublikowano w kategorii: Prawo cywilne

Adres:

ul. Wita Stwosza 20A lok. 3
02-661 Warszawa

woj. mazowieckie
NIP: 6612134901
REGON: 147344168

Telefon:

662 139 709

E-mail:

adwokat@tomaszborowiec.pl

Karta Dużej Rodziny
Administratorem Twoich danych osobowych jest Adwokat Tomasz Borowiec prowadzący Kancelarię Adwokacką w Warszawie pod adresem ul. Wita Stwosza 20A lok. 3, 02 – 661 Warszawa.

Pokaż więcej
strzałka do góry