Przedawnienie roszczeń z umowy kredytu lub pożyczki

roszczenie Banków, przedawnienie roszczeń z umowy kredytu, pożyczkiZasadą jest, iż każde roszczenie majątkowe ulega przedawnieniu po upływie określonego terminu wskazanego w ustawie. Roszczenie przedawnione nie wygasa, jednakże nie może być skutecznie dochodzone przed sądem powszechnym. W przypadku skierowania powództwa do sądu, które obejmuje takie roszczenie, strona pozwana (dłużnik) może ponieść zarzut przedawnienia. Podniesienie takiego zarzutu skutkować będzie oddaleniem powództwa w całości.

Okresy przedawnień roszczeń wskazane zostały w przepisie art. 118 kodeksu cywilnego stosownie do treści którego “Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata“. Roszczenie Banku przeciwko osobie, która zawarła z nim umowę kredytu, pożyczki lub dokonała innej czynność bankowej, przedawnia się z upływem trzech lat od daty wymagalności danego zobowiązania. Przy czym roszczenie jest wymagalne kiedy nadszedł termin jego płatności zgodnie z treścią zawartej umowy. W przypadku kredytu lub pożyczki, każda miesięczna rata przedawniać się będzie osobno – z upływem trzech lat od terminu, w którym dana rata powinna być zapłacona. Odmiennie będzie wyglądać sytuacja, gdy Bank wypowie zawartą umowę – wówczas roszczenie staje się wymagalne w całości i od daty wskazanej w wypowiedzeniu należy liczyć termin przedawnienia.

Termin przedawnienia roszczenia może zostać jednak przerwany przez czynności podjęte przez Bank przed sądem, które zmierzają bezpośrednio do wyegzekwowania roszczenia. Do czynności, które przerywają termin przedawnienia roszczenia, należą m.in. wystąpienie do sądu z pozwem o zapłatę lub wystąpienie do sądu z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności na bankowy tytuł egzekucyjny. Do dnia 27 listopada 2015 r. Banki były uprawnione do samodzielnego wystawiania tytułów egzekucyjnych (tzw. bankowe tytuły egzekucyjne), które miały taką samą moc jak wyroki sądowe. Po ich opatrzeniu w klauzulę wykonalności, Banki mogły wszczynać na ich podstawie postępowania egzekucyjne. Pomimo, iż w aktualnym stanie prawnym bankowe tytuły egzekucyjne zostały wyeliminowane z obrotu, to wnioski o nadanie klauzuli wykonalności, które zostały złożone i uwzględnione przez sądy przed datą 27 listopada 2015 r. przerywają termin przedawnienia danego  roszczenia.
Sytuacja taka jest jednak zgoła odmienna w stosunku do podmiotu który nabył wierzytelność od Banków.  Wielokrotnie zdarza się bowiem, iż  po wystawieniu bankowego tytułu egzekucyjnego, uzyskaniu na niego klauzuli wykonalności i przeprowadzeniu postępowania egzekucyjnego, Bank nie uzyskiwał swojej należności, w konsekwencji czego sprzedawał wierzytelność na rzecz podmiotu trzeciego. Ten z kolei występował przeciwko kredytobiorcy/pożyczkobiorcy z pozwem o zapłatę. Jak wskazał Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 29 czerwca 2016 r., sygn. akt III CZP 29/16 “Nabywca wierzytelności niebędący bankiem nie może powoływać się na przerwę biegu przedawnienia spowodowaną wszczęciem postępowania egzekucyjnego na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności”. Powyższe oznacza, iż podjęte przez Bank czynności egzekucyjne na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego nie mają znaczenia dla biegu terminu przedawnienia roszczenia względem podmiotu, który następnie nabył wierzytelność od Banku. Termin ten biegnie tak jakby czynności te w ogóle nie zostały podjęte. 
Przykład: Jan Kowalski w dniu 10 grudnia 2012 r., zawarł z Bankiem umowę kredytu na kwotę 50 tys. zł. Ze względu na nagłe pogorszenie się jego sytuacji rodzinnej, już po 2 miesiącach zaprzestał spłaty zobowiązania. Bank w dniu 1 marca 2013 r. wypowiedział mu umowę kredytu oraz wezwał go do zapłaty całości zadłużenia do dnia 1 kwietnia 2013 r., które wraz z odsetkami i opłatami wynosiło 70 tys. zł. Ponieważ Jan Kowalski nie wykonał zobowiązania w terminie Bank wystawił bankowy tytuł egzekucyjny oraz wystąpił do Sądu Rejonowego dla Warszawy Woli w Warszawie z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności. Postanowieniem z dnia 14 maja 2013 r. Sąd nadał klauzulę wykonalności na bankowy tytuł egzekucyjny. Następnie Bank wystąpił do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Woli w Warszawie o wszczęcie i przeprowadzenie egzekucji. Komornik Sądowy nie wyegzekwował jednak należności od Jana Kowalskiego i postanowieniem z dnia 11 stycznia 2015 r. umorzył postępowanie egzekucyjne. W dniu 20 lipca 2015 r. Bank sprzedał przysługującą mu wierzytelności Funduszowi Sekurytyzacyjnemu. W dniu 10 maja 2016 r. Fundusz wystąpił z powództwem przeciwko Janowi Kowalskiemu o zapłatę 70 tys. zł tytułem należności zakupionej od Banku. Jan Kowalski może podnieść zarzut przedawnienia roszczenia względem Funduszu, który winien skutkować oddaleniem przez sąd powództwa w całości. Dochodzone przeciwko niemu roszczenie stało się wymagalne w dniu 2 kwietnia 2013 r., a zatem trzyletni termin przedawnienia upłynął w dniu 2 kwietnia 2016 r. Czynności egzekucyjne podjęte przez Bank na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego nie przerwały terminu przedawnienia względem Funduszu.
Informujemy, iż Kancelaria Adwokacka Adwokata Tomasza Borowca udziela pomocy prawnej dłużnikom w sporach z Bankami i podmiotami które nabyły od nich wierzytelności.
Dodał: Adwokat Tomasz Borowiec
W dniu: 11-07-16
Opublikowano w kategorii: Prawo cywilne

Adres:

ul. Wita Stwosza 20A lok. 3
02-661 Warszawa

woj. mazowieckie
NIP: 6612134901
REGON: 147344168

Telefon:

662 139 709

E-mail:

adwokat@tomaszborowiec.pl

Karta Dużej Rodziny
Administratorem Twoich danych osobowych jest Adwokat Tomasz Borowiec prowadzący Kancelarię Adwokacką w Warszawie pod adresem ul. Wita Stwosza 20A lok. 3, 02 – 661 Warszawa.

Pokaż więcej
strzałka do góry